[1]
Sertiana Siahaan, “Peningkatan Hasil Belajar Peserta Didik Dengan Model Pembelajaran Advance Organizer Dalam Pokok Bahasan Materi Anak SMA Boleh Pacaran Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Kristen”, JIPSI, vol. 2, no. 1, pp. 20–28, Feb. 2023.